Công ty cổ phần Lilama 10: Công bố thông tin bất thường - Nghị quyết thanh toán cổ tức năm 2022

19.07.2023

Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt.