Hội đồng quản trị

  • Ông Đặng Văn Long - Chủ tịch HĐQT
  • Ông Trịnh Ngọc Tuấn Hùng - Thành viên HĐQT
  • Ông Phạm Khắc Tuyên - Thành viên HĐQT
  • Ông Nguyễn Hồng Đăng - Thành viên HĐQT
  • Ông Đặng Hào Quang - Thành viên HĐQT

Ban Tổng Giám đốc

  • Ông Nguyễn Đình Tình - Tổng Giám đốc
  • Ông Nguyễn Viết Xuân - Phó Tổng Giám đốc
  • Ông Võ Đăng Giáp - Phó Tổng Giám đốc
  • Ông Ngô Văn Thiêm - Phó Tổng Giám đốc

Ban Kiểm soát

  • Ông Vũ Công Trang - Trưởng Ban Kiểm soát