Công ty cổ phần Lilama 10 công bố thông tin định kỳ báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2023 03/08/2023
LILAMA 10 Công bố thông tin định kỳ 6 tháng đầu năm 2023 25/07/2023
Công ty cổ phần LILAMA 10 Báo cáo tài chính quý II năm 2023 20/07/2023
Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc phê duyệt chương trình, tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 11/07/2023
Công ty Cổ phần LILAMA10 - Bảng cân đối tài chính ngày 31.3.2023 19/03/2023
Công ty Cổ phần LILAMA10 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31.12.2022 19/07/2022
Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2022 19/07/2022
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022 19/07/2022
Báo cáo tài chính đến ngày 30 tháng 9 năm 2022 19/07/2022