Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT Quý I và Kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên 2024 21/02/2024
Công bố thông tin bất thường 25/01/2024
Báo cáo tình hình quản trị năm 2023 của Công ty cổ phần LILAMA 10 19/01/2024
Công ty cổ phần LILAMA 10 công bố thông tin định kỳ báo cáo tài chính quý 4 năm 2023 19/01/2024
Thông báo thay đổi nhân sự - Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Ngô Văn Thiêm 29/12/2023
Công ty cổ phần LILAMA 10 Công bố thông tin bất thường 17/11/2023
Công ty cổ phần LILAMA 10 Công bố thông tin bất thường 26/10/2023
Công ty cổ phần Lilama 10 công bố thông tin định kỳ báo cáo tài chính quý 3 năm 2023 cho kỳ hoạt động 09 tháng từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/09/2023 19/10/2023
Công ty cổ phần Lilama 10 công bố thông tin định kỳ báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2023 03/08/2023