LILAMA 10 Công bố thông tin định kỳ 6 tháng đầu năm 2023 25/07/2023
Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc phê duyệt chương trình, tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 11/07/2023
Thông báo về ngày cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 29/05/2019
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018 25/01/2019
Giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý III và 9 tháng đầu năm 2018 so với năm 2017 22/10/2018
Nghị quyết của HĐQT công ty Cổ phần Lilama 10 phiên họp thường kỳ Quý III - năm 2018 12/10/2018
Nghị quyết HĐQT Công ty Quý II - 2018 13/07/2018
Nghị Quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017 13/07/2018
Biên bản và nghị quyết Đại hôị cổ đông thường niên năm 2018 21/04/2018