Trich nghị quyết của HĐQT Công ty cổ phần Lilama 10 phiên họp thường kỳ Quý III- năm 2017 02/10/2017
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2017 28/07/2017
Nghị quyết phê duyệt đơn vị kiểm toán năm 2017 13/06/2017
Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt 05/05/2017
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền 05/05/2017
Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 15/04/2017
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội Cổ Đông thường niên năm 2017 27/02/2017
Nghị quyết của HĐQT Công ty Cổ phần Lilama 10 phiên họp thường kỳ Quý I - năm 2017 27/02/2017
Nghị quyết HĐQT về việc tạm giao kế hoạch SXKD năm 2017 01/12/2016