Giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý III và 9 tháng đầu năm 2018 so với năm 2017 22/10/2018
Nghị quyết của HĐQT công ty Cổ phần Lilama 10 phiên họp thường kỳ Quý III - năm 2018 12/10/2018
Nghị quyết HĐQT Công ty Quý II - 2018 13/07/2018
Nghị Quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017 13/07/2018
Biên bản và nghị quyết Đại hôị cổ đông thường niên năm 2018 21/04/2018
Nghị quyết của HĐQT Công ty Cổ phần Lilama 10 phiên họp thường kỳ Quý I - năm 2018 05/04/2018
Giải trình các khoản tiền phạt năm 2016 và năm 2017 20/03/2018
Giải trình chênh lệch lợi nhuận năm 2017 so với năm 2016 14/03/2018
Trích nghị quyết của HĐQT công ty cổ phần Lilama 10 phiên họp thường kỳ Quý IV - năm 2017 29/12/2017