Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh tái cấu trúc doanh nghiệp và nâng cao năng lực quản trị Lilama 10 giai đoạn 2012-2015 05/04/2016
Giải trình chênh lệch báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 so với năm 2014 21/03/2016
Công bố thông tin trên công thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và SGDCK TPHCM 23/01/2016
Công bố thông tin hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2015 08/06/2015
Nghị quyết về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2014 11/05/2015
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015 27/02/2015
Báo cáo tình hình quản trị năm 2014 27/01/2015
Công bố thông tin trích nghị quyết HĐQT Công ty Quý II - năm 2014 07/07/2014
Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 21/04/2014