Trích Nghị quyết HĐQT công ty Quý III năm 2016 24/10/2016
Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2016 29/07/2016
Nghị Quyết HĐQT Công ty Cổ phần LILAMA 10 phiên họp thường kỳ Quý II năm 2016 22/07/2016
Nghị Quyết HĐQT Công ty Cổ phần LILAMA 10 phiên họp thường kỳ Quý II năm 2016 22/07/2016
Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành và báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 04/07/2016
Ký Hợp đồng với đơn vị kiểm toán năm 2016 29/06/2016
Phê duyệt đơn vị kiểm toán năm 2016 20/06/2016
Công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 03/06/2016
Biên Bản và Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2016 23/04/2016