Báo Cáo thường niên năm 2021 13/04/2022
Báo cáo thường niên năm 2019 31/03/2020
Báo cáo thường niên 2018 27/03/2019
Báo cáo thường niên năm 2017 30/03/2018
Báo cáo thường niên năm 2015 24/03/2016
Báo cáo thường niên năm 2014 13/02/2015