Đề án tái cơ cấu lại Công ty cổ phần LILAMA 10 giai đoạn 2021-2025 25/03/2024
LILAMA 10 Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 25/03/2024
LILAMA 10 Công bố thông tin tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 25/03/2024
Dự thảo kế hoạch tài chính, tín dụng năm 2022 11/07/2022
Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc phê duyệt chương trình, tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 08/07/2022
Dự thảo báo cáo hoạt động SXKD 2021, phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022 30/06/2022
Dự thảo Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 30/06/2022
Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 05/04/2018
Tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 28/03/2017