Lịch sử hình thành năm 1996

07.07.2023

Đổi tên thành Công ty Lắp máy và xây dựng số 10. Có trụ sở tại Thị xã Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

Đổi tên thành Công ty Lắp máy và xây dựng số 10. Có trụ sở tại Thị xã Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam