CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG, AN TOÀN, SỨC KHỎE, XÃ HỘI (ESHS)

Chúng tôi áp dụng tiêu chuẩn ESHS trong tất cả các dự án mà LILAMA10 tham gia

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Cam kết đảm bảo Hệ thống quản lý chất lượng được áp dụng trong nội bộ doanh nghiệp, các tổ chức và các đơn vị liên quan trong các lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty

CHỨNG NHẬN ASME TEM “S” ASME “S” & “U” CERTIFICATES

Tổ chức chứng nhận: Hiệp hội kỹ sư cơ khí Hoa Kỳ