Công ty cổ phần LILAMA 10 - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

22.04.2024

Vừa qua, ngày 20 tháng 04 năm 2024, Công ty Cổ phần LILAMA 10 đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại trụ sở Công ty: Tòa nhà LILAMA 10, phố Tố Hữu, phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội với sự tham dự của 46 cổ đông, sở hữu và đại diện 8.817.576 cổ phần, chiếm 89, 15% vốn điều lệ cùng các đại biểu là khách mời, các đối tác chiến lược, các nhà đầu tư tiềm năng...

Đại hội đã thông qua với sự nhất trí cao các nội dung:

Nội dung 1: Báo cáo về hoạt động SXKD năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024;

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và nhiệm vụ 2024;

Nội dung 3: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023; 

                    Báo cáo Kế hoạch tài chính - tín dụng năm 2023;

                    Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2023

Nội dung 4: Báo cáo về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024;

Nội dung 5: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và nhiệm vụ 2024;

Nội dung 6: Báo cáo về tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, cán bộ quản lý, thư ký HĐQT năm 2023 và phương án trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, cán bộ quản lý, thư ký HĐQT năm 2024 và tờ trình thông qua đề án cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030.

Một số hình ảnh tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024 - Công ty cổ phần LILAMA 10:

Ông Đặng Văn Long - Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, nhiệm vụ năm 2024 

Ông Phạm Khắc Tuyên - Thành viên HĐQT Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2024

Ông Trịnh Ngọc Tuấn Hùng - Thành viên HĐQT Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023; Kế hoạch tài chính - tín dụng năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức 2023

Ông  Đặng Hào Quang - Thành viên HĐQT Báo cáo về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập năm 2024

Ông Vũ Công Trang - Trưởng Ban kiểm soát Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, Phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Các Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết các nội dung Báo cáo, tờ trình tại Đại hội

Henry Nguyen