Công ty Cổ phần LILAMA10 tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

12.07.2023

Sáng ngày 22 tháng 04 năm 2023, Công ty Cổ phần LILAMA 10 đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại trụ sở làm việc Tòa nhà LILAMA 10, phố Tố Hữu, phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội với sự tham dự của 46 cổ đông, sở hữu và đại diện 8.851.590 cổ phần, chiếm 89.5% vốn điều lệ cùng các đại biểu khách mời...

Đại hội đã thông qua với sự nhất trí cao các nội dung:

Nội dung 1: Báo cáo về hoạt động SXKD năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và nhiệm vụ 2023

Nội dung 3: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022

Nội dung 4: Kế hoạch tài chính - tín dụng năm 2023

Nội dung 5: Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022

Nội dung 6: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023

Nội dung 7: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và nhiệm vụ 2023

Nội dung 8: Tờ trình phê duyệt tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và phương án kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023

Nội dung 9: Thông qua tiếp tục tìm kiếm ứng viên HĐQT độc lập

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

Đoàn Chủ tịch - Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần LILAMA 10

Ông Phạm Khắc Tuyên - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022; Phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2023

Ông Đặng Văn Long - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Ông Trịnh Ngọc Tuấn Hùng - Thành viên HĐQT/Kế toán trưởng trình bày Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2022; Tờ trình kế hoạch tài chính - tín dụng năm 2023

Ông Vũ Công Trang - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; Nhiệm vụ năm 2023

Ông Nguyễn Hồng Đăng - Thành viên HĐQT/TP Tổ chức lao động tiền lương trình bày Tờ trình phê duyệt quyết toán tiền lương, thù lao của TV HĐQT, TV BKS, cán bộ quản lý, thư ký năm 2022 và Phương án tiền lương, thù lao TV HĐQT, TV BKS, cán bộ quản lý, thư ký Công ty năm 2023

Các cổ đông bỏ phiếu thông qua các nội dung tại Đại hội