Thủy điện Nậm Nghiệp 1

Nhà máy thủy điện Nậm Nghiệp 1

Chủ đầu tư: Công ty thủy điện Nậm Nghiệp 1

Công suất: 2x136MW + 1x18MW

Nhà thầu: Công ty Cổ phần Lilama 10

Vị trí: Tỉnh Bolikhamxay, CHDCND Lào