12.06.2020

In 2 days 11 and 12/6/2020, the Party Committee of LILAMA10 Joint Stock Company held the 12th Congress, term 2020 - 2025. Attending and directing the meeting were Mr. Nguyen Minh Tam - Deputy Secretary. Standing Committee of District Party Committee Hoang Mai, together with comrades in Working Group No. 6 to direct the Congress of Hoang Mai District Party Committee. Participating in the meeting were 89 members of the Company's Party Committee.

19.07.2019

Hôm nay ngày 10 tháng 10 năm 2019, Liên danh Nhà thầu Công ty CP LILAMA10 - Công ty TNHH Trung Chính - Công ty CP Xây dựng Trung Nam 18E & C - Công ty CP Xây dựng đề kè & phát triển Nông thôn Hải Dương - Công ty TNHH Xây dựng & Khảo sát công trình Thanh Tuấn - Công ty TNHH Hòa Hiệp ký Hợp đồng với Chủ đầu tư để xây dựng Dự án Hệ thống thủy lợi Cái Lớn – Cái Bé giai đoạn 1.